Deli vsebino s prijatelji!

Ali vaš objekt izpolnjuje pogoje za legalizacijo objektov?

Žal je tako, da smo bili že skoraj vsi postavljeni pred dejstvom, ko smo se srečali s starim objektom, pa nikjer nobene dokumentacije. In kaj naj sedaj?

Postopki za pridobivanje potrebne dokumentacije za objekte daljšega obstoja sicer niso zapleteni, lahko pa trajajo kar nekaj časa in terjajo kar nekaj stroškov. Zahtevo za izdajo dovoljenja za objekt daljšega obstoja, zgrajenih pred 01.01.1998 (po 117. členu GZ) lahko poda investitor, lastnik ali imetnik stavbne pravice. Vendar opozarjam, da je bil decembra 2021 sprejet nov Gradbeni zakon (GZ 1), ki se bo začel uporabljati s 01.06.2022 in vam takrat napišem, ali so kakšne spremembe glede slednjega.

Najprej morate preveriti ali vaš objekt izpolnjuje pogoje za legalizacijo objektov daljšega obstoja:

  • objekt mora biti zgrajen pred 01.01.1998,
  • od tega datuma obstaja objekt v enakem obsegu in bistveno enake namembnosti na istem mestu,
  • objekt mora biti evidentiran v katastru stavb (preveriti na Geodetski upravi).

Če objekt ni vpisan v kataster stavb, je to potrebno predhodno naročiti (geodetsko podjetje naredi izmero in vpis). To pa lahko traja tudi do treh mesecev. Pogosto se istočasno z vpisom v kataster naroči tudi aeroposnetek, na katerega se prav tako čaka dobra dva meseca. Zahtevi za izdajo dovoljenja za objekt daljšega obstoja morate torej priložiti:

  • dokazilo o pravici graditi, če v zemljiški knjigi niste vpisani kot lastnik ali imetnik stvarne pravice (če ste vpisani, potem tega dokazila ne potrebujete),
  • posnetek obstoječega stanja (tloris, prerez in dimenzije objekta, pri stavbah tudi pogled in tlorise vseh etaž z osnovnimi merami prostorov ter seznam prostorov s površinami); izdela ga lahko tudi posameznik, ki je vešč tehničnega risanja, saj morajo mere ustrezati merilu,
  • dokazilo o plačanem komunalnem prispevku (informacijo dobite na Občini),
  • dokazilo o daljšem obstoju objekta (priče, listine, fotografije,..).

Ta postopek legalizacije je enostaven. Stroški, ki nastanejo so taksa, plačilo komunalnega prispevka, plačilo o odmeri nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora ter stroški geodetskega podjetja, v kolikor nepremičnina ni vpisana v kataster stavb.

Upravna enota je dolžna po uradni dolžnosti odpreti postopek pridobivanja odločbe o odmeri nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora. Najmanjša odmera tega nadomestila znaša za manj zahtevni objekt (npr. hišo) od 640 € naprej, za nezahtevni objekt pa od 320 € naprej.

Čeprav je ta postopek najbolj pogost način legalizacije je zelo pomembno naslednje dejstvo: Dovoljenje za objekt daljšega obstoja velja pogojno in ga pristojni upravni organ za gradbene zadeve lahko razveljavi na zahtevo vlade ali občine brez odškodninske odgovornosti, če je to potrebno zaradi zavarovanja javnega interesa po predpisih, veljavnih v času gradnje objekta, in sicer ob neposredni ogroženosti zdravja in življenja ljudi ter delov okolja v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja. Razveljavitev ni mogoča, če je ogroženost mogoče odpraviti z drugimi milejšimi sredstvi.

V praksi se to res redko zgodi, vendar je dobro vedeti, da je ta način legalizacije pogojen.

Pošljite mi email

Z veseljem vam svetujem!

Zaupajte mi svoj izziv

info@rhea-nepremicnine.si
Pošlji

Lahko se slišiva

Z veseljem vam pomagam!

Zaupajte mi svoj izziv

+386 41 790 077
Pokliči
RHEA STORITVE