Deli vsebino s prijatelji!

Prostorski akti

R

aba prostora je točno določena. Z občinskimi prostorskimi akti občine se določijo cilji in izhodišča prostorskega razvoja občine, načrtujejo prostorske ureditve lokalnega pomena ter določijo pogoji umeščanja lokalnih prostorskih ureditev v prostor. Vsi prostorski akti vsebujejo grafični in tekstualni del.

Prostorske akte ločimo glede na organ, ki jih sprejema (državni, občinski in medobčinski) in glede na namen (strateški in izvedbeni akti).

OPN

Z občinskim prostorskim načrtom (OPN) se načrtujejo prostorske ureditve lokalnega pomena ter določajo namenska raba prostora in prostorski izvedbeni pogoji za umestitev načrtovanih posegov v prostor.

OPN je podlaga za izdajo gradbenih dovoljenj v skladu s predpisi, ki urejajo graditev, in določa pogoje za druge posege v prostor, razen na območjih, kjer je z OPN predvidena izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN). Namenska raba je določena s prostorskimi akti, zato jo je možno spremeniti samo s spremembo prostorskih aktov.

Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) je prostorski akt, s katerim se podrobneje načrtuje prostorske ureditve. Vsebinske rešitve OPPN predstavljajo celotno izvedbeno regulacijo prostora na njegovem območju urejanja.

Pošljite mi email

Z veseljem vam svetujem!

Zaupajte mi svoj izziv

info@rhea-nepremicnine.si
Pošlji

Lahko se slišiva

Z veseljem vam pomagam!

Zaupajte mi svoj izziv

+386 41 790 077
Pokliči
RHEA STORITVE