Deli vsebino s prijatelji!

Potrdilo o namenski rabi ali lokacijska informacija?

Z

azidljivost parcele je določena z občinskim prostorskim planom in ostalimi prostorskimi akti. Če kupujemo parcelo, nas seveda zanima kakšna je njena namembnost. Kakšna je namembnost parcele lahko preverimo na portalu e-prostor ali še bolje na portalu Prostorski informacijski sistem občin (PISO, geoprostor.net). S pomočjo lokacijske poizvedbe in legende boste za parcelo izvedeli podatke kot so: namenska raba, ali leži na območju varovanj in omejitev ter njeno umeščenost v prostorske akte.

Najbolj pogosto vprašanje, s katerim sem se v praksi srečala pa je, da stranke ne ločijo razlike med lokacijsko informacijo in potrdilom o namenski rabi.

Lokacijska informacija je zgolj informacija, ki nam pove, kakšna je namenska raba zemljišča, kateri prostorski planski in prostorski izvedbeni akti veljajo na območju določene zemljiške parcele oz. parcel, ter kakšni so pogoji za gradnjo in druge posege v prostor.

Potrdilo o namenski rabi zemljišča pa vsebuje:

  • podatke o osnovni in podrobni namenski rabi prostora, ki izhajajo iz prostorskih planskih in izvedbenih aktov,
  • podatke o prostorskih ukrepih, določenih na podlagi predpisov s področja urejanja prostora (npr.: informacija, ali je po odloku predvidena zakonska predkupna pravica občine).

Poleg tega potrdilo o namenski rabi zemljišča vsebuje tudi podatke o varovanju in omejitvah po posebnih predpisih (opredelitev vodovarstvenih območij; opredelitev ekološko – pomembnih območij; opredelitev naravnih in kulturnih spomenikov oz. območij ter opredelitev varovalnih pasov objektov gospodarske javne infrastrukture). V potrdilu o namenski rabi zemljišča so prav tako navedeni podatki v zvezi s pripravo sprememb obstoječih prostorskih aktov in podatki v zvezi s pripravo novih.

Lokacijska informacija se izda za namen gradnje objektov oz. izvajanje drugih del na zemljišču, potrdilo o namenski rabi pa se izda za namen prometa z nepremičninami.

Torej pri prodaji ali nakupu zemljišča ali druge nepremičnine in jo vlagatelj potrebuje zaradi varnosti pri sklepanju tovrstnih pravnih poslov, saj iz podatkov, ki jih vsebuje, nedvoumno izhaja namenska raba zemljišča.

Pošljite mi email

Z veseljem vam svetujem!

Zaupajte mi svoj izziv

info@rhea-nepremicnine.si
Pošlji

Lahko se slišiva

Z veseljem vam pomagam!

Zaupajte mi svoj izziv

+386 41 790 077
Pokliči
RHEA STORITVE